Obwieszczenie Starosty Kłodzkiego

Organ Ogłaszający:

Starostwo Powiatowe

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

ul. Okrzei 1

Data Publikacji: 25 Październik, 2018

Ilość wizyt: 128

Dokumenty do pobrania: pobierz

Zgodnie z art. 33-36 i art. 38, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. , o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zmian.)  Starosta Kłodzki informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 82,  50-441 Wrocław w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 70/21, obręb Lasówka, gmina Bystrzyca Kłodzka na obszar Natura 2000 Dzika Orlica PLH020061

Obwieszczenie ocena Truszkowscy