Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,3758 ha – Ząbkowice Śląskie

Organ Ogłaszający:

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

Miejscowość:

Ząbkowice Śląskie

Kod pocztowy:

57-200

Ulica:

Bolesława Prusa 5

Data Publikacji: 13 Wrzesień, 2018

Ilość wizyt: 42

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu

 

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-14, jako działka nr 16 o powierzchni 0,3758 ha, (KW- SW1Z/00059184/2).

 

1) Dane dotyczące nieruchomości:

– Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: SW1Z/00059184/2

– Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Ząbkowice Śląskie: Dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość (dz. nr 16) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ( Podstawa: Uchwała Nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Ząbkowice Śląskie – Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 29 stycznia 2014., poz. 404 ).

Dla działki nr 16 ( Ząbkowice Śląskie, obr. Centrum, AM-14) obowiązują następujące ustalenia planu:

Przeznaczenie terenu wg oznaczenia na rysunku planu symbolem: A9.16ZP1 Tereny zieleni urządzonej;

„(…) § 42.1.ZP1– podstawowe przeznaczenie: zieleń urządzona, w tym: parki, skwery, zieleńce, zieleń izolacyjna wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu.

 

(…) 3) Dopuszczenia:

a)lokalizacja ogrodów tematycznych, ścieżek pieszych i rowerowych, placów zabaw, terenowych urządzeń rekreacyjnych i sportowych takich jak: gry terenowe, skate park, lodowisko terenowe, ścieżki zdrowia, miasteczko rowerowe.

b)lokalizacja sztucznych zbiorników wodnych o funkcji rekreacyjnej,

  1. c) lokalizacja elementów zagospodarowania i obiektów tymczasowych- sezonowych i okazjonalnych, takich jak: ogródki kawiarnie letnie, obiekty ekspozycyjne, estrady,
  2. d) lokalizacja przynależnych funkcji takich jak: budynki małej gastronomii, toalety publiczne, punkty informacyjne, tylko w miejcach wskazanych na rysunku planu za pomocą nieprzekraczlnych linii zabudowy,
  3. e) ogrodzenie terenów z jednoczesnym zagwarantowaniem im ogólnodostępności,
  4. f) lokalizacja ogólnodostępnych parkingów dla samochodów osobowych, przede wszystkim wzdłuż granic z przyległymi terenami dróg publicznych,
  5. g) zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów budowlanych na usługi.(…),”

„ (…)2) dodatkowe ustalenia dla części terenów:

(…) e) A.9.16ZP1:

– dopuszcza się lokalizację drogi o parametrach nie wyższych niż klasa KDZ w śladzie najmnieniej kolizyjnym z istniejącym drzewostanem i ukształtowaniem terenu przy równoczesnym spełnieniu odpowiednich do klasy drogi ustaleń § 53.”

 

Dodatkowe informacje:

SK1-Strefa ochrony konserwatorskiej; Brak symbolu w legendzie; SAO- SAO -Strefa obserwacji archeologicznej. Ustalenia uwarunkowań na podstawie przepisów odrębnych.

Dla wskazanego obszaru Rada Miejska Ząbkowic Śląskich nie wyznaczyła w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 pażdziernika 2015 r. o rewitalizacji ( Dz.U. z 2017, poz.1023 z późn. zm.)

– Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Ząbkowickiego, położona w Ząbkowicach Śląskich, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-14, jako działka nr 16 (ŁIV) o powierzchni 0,3758 ha, KW-SW1Z/00059184/2. Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie zabudowy mieszkaniowej oraz terenów zielonych. Działka ma kształt regularny, zbliżony do trapezu, teren działki o znacznym pochyleniu około 4-5 metrów. Nieruchomość niezagospodarowana, nieogrodzona, na całej powierzchni porośnięta trawą oraz pojedynczym drzewostanem. Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi publicznej. Działka bezpośrednio graniczy z ciekiem wodnym.

 

– Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60.000,-zł

( słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)

 

2) Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich). Poza tym nieruchomość wolna jest od innych obciążeń i zobowiązań.

 

3) Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości był organizowany pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu 29.08.2018 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

 

4) Przetarg odbędzie się dnia 26 października 2018 r. o godz.10:30 w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5 – sala nr 209.

5) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6.000,-zł

( słownie: sześć tysięcy złotych) w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5 lub na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS Ząbkowice Śląskie do dnia 19 października 2018 r.

 

6) Uczestnicy przetargu winni:

– legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – posiadać wpis do ewidencji gospodarczej,

– w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej– posiadać aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

7) Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT ( 23%).

8) Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz.2278 z późn.zm. ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

9) Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. W przypadku nie stawienia się osoby wygrywającej przetarg do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

10) Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego-umowy sprzedaży.

11) Postąpienie w trakcie licytacji nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.

Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 ( pok.210), tel. ( 074) 8162-827 lub 8162 – 862.

 

Ząbkowice Śląskie, dnia 12.09.2018 r.

 

Zarząd Powiatu