Gmina Ziębice zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego

Organ Ogłaszający:

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

Ulica:

Data Publikacji: 13 Wrzesień, 2018

Ilość wizyt: 148

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie + Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 2 – Wzór umowy (pdf) Załącznik nr 1 do umowy – Wzór karty gwarancyjnej (pdf)
Załącznik nr 3 – Plan zagospodarowania terenu (pdf)
Załącznik nr 4 – Przedmiar robót (zip)
Załącznik nr 5 – Projekt (zip)
Załącznik nr 6 – Specyfikacja techniczna (zip)