Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.09.2018

Organ Ogłaszający:

Burmistrz Miasta Kłodzka

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 12 Wrzesień, 2018

Ilość wizyt: 204

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

Kłodzko, dnia 12 września 2018 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 września 2018 r. do 19 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko w godzinach pracy urzędu w pok. 113 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku pod adresem http://www.um.bip.klodzko.pl/

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) w powiązaniu art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu powyższego projektu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku o godz. 11.00
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kłodzka na adres pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uwagi do projektu Studium uznaje się również wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo;
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w zakresie ochrony środowiska jest Burmistrz Miasta Kłodzka. Uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwaga powinna zawierać także oświadczenie osoby składającej uwagę dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Formularz uwagi jest dostępny na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku pod adresem http://www.um.bip.klodzko.pl/ oraz w Biurze Obsługi Ludności (parter budynku ratusza).