Przetarg na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Burmistrz Miasta Kłodzka

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 11 Wrzesień, 2018

Ilość wizyt: 87

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia

o III przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Kłodzku przy ul. Harcerzy 6/1
o powierzchni 196,60 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 77,20 m² oraz z udziałem wynoszącymi łącznie 329/1000 w częściach wspólnych, na terenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 116/1 (AM-2), obręb Centrum
o powierzchni 0,1033 ha, objętej księgą wieczystą SW1K/00073508/2.

 

Nieruchomość zlokalizowana w strefie pośredniej miasta. Dostępność komunikacyjna do budynku dobra, lokalizacja dobra.

Budynek wielolokalowy w zabudowie wolnostojącej o 3 kondygnacjach naziemnych. Na parterze i I piętrze usytuowane są dwa lokale niemieszkalne, na wyższych kondygnacjach 5 lokali mieszkalnych. Nieruchomość wyposażona w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową, centralnego ogrzewania zasilaną z własnej kotłowni w piwnicy. System budownictwa tradycyjny – ściany piwnic murowane z cegły i kamienia, nadziemna
z cegły ceramicznej pełnej. Stropy nad piwnica odcinkowe na belkach stalowych, stropy wyższych kondygnacji w konstrukcji drewnianej. Dach wielospadowy z mansardami
w konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Ogólny stan techniczny bardzo dobry.

 

Lokal niemieszkalny nr 1 znajduje się na parterze budynku, składa się z:

9 pomieszczeń o powierzchniach: 34,10 m², 31,70 m², 22,10 m², 19,60 m², 22,50 m², 8,60 m², 9,90 m², 2,30 m², 11,50 m², dwóch pomieszczeń WC o powierzchni 6,30 m² i 6,80 m² oraz korytarza o powierzchni 21,20 m². Pomieszczenia przynależne położone w piwnicy: 5 pomieszczeń o wymiarach: 20,70 m², 32,60 m², 0,80 m², 2,90 m², 3,90 m² oraz trzech korytarzy o powierzchniach: 6,10 m², 7,10 m², 3,10 m²

Podłoga – w komunikacji i pomieszczeniach sanitarnych płytki ceramiczne – terakota, w pozostałej części podłogi drewniane z ułożonymi wykładzinami dywanowymi, w pomieszczeniach przynależnych częściowo płytki ceramiczne terakota oraz częściowo posadzki betonowe. Ściany i sufity – tynki cem.-wap. oraz płyty regips malowane emulsyjnie, w części sanitarnej na ścianach glazura. Stolarka okienna zespolona PCV, w części pomieszczeń przynależnych okna drewniane, stolarka drzwiowa typowa płytowa i płycinowa, drzwi wejściowe z klatki schodowej przeszklone aluminiowe, w pomieszczeniach przynależnych częściowo stolarka drzwiowa metalowa.

Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilana z lokalnej kotłowni, rurarz stalowy, grzejniki żeliwne. Instalacja ciepłej wody zasilana z podgrzewaczy elektrycznych przepływowych.

Ogólny stan techniczny dobry.

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – teren oznaczony symbolem: D 2 U – przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej.

Budynek przy ul. Harcerzy 6 wpisany jest do gminnej ewidencji dóbr kultury. W związku z powyższym należy zachować: historyczne granice parceli; bryłę budynku z ryzalitami, formę i ceramiczne pokrycie dachu naczółkowego, układ i wykrój otworów elewacji; lizenowe podziały elewacji; stolarkę okienną oraz stolarkę drzwiową; podstawowy układ wnętrz; w przypadku wymiany stolarki okiennej należy stosować stolarkę drewniana i podziały szczeblinowe wzorowane na oryginałach.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

Termin I przetargu – 4 lipca 2018 r.

Termin II przetargu – 17 sierpnia 2018 r.

 

WARUNKI PRZETARGU:

CENA WYWOŁAWCZA – 289 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości lokalowej zwolniona jest z podatku VAT.

 

Minimalne postąpienie przetargowe – 2 890,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 33 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 9 października 2018 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – III przetarg ul. Harcerzy 6/1” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium
na wskazany rachunek bankowy.

 

Przetarg odbędzie się dnia 16 października 2018 r. o godz. 10.00 w sali 128 Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. nr 74 865 46 63.

 

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl

 

 

Sporządziła: Irmina Balawajder, tel. 74 865 46 63