Nabór na stanowisko – referent ds. promocji i funduszy europejskich

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Miejscowość:

Niemcza

Kod pocztowy:

58-230

Ulica:

Rynek 10

Data Publikacji: 06 Wrzesień, 2018

Ilość wizyt: 203

Dokumenty do pobrania:

O G Ł O S Z E N I E

URZĄD MIASTA I GMINY NIEMCZA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENT DS. PROMOCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

1.Wymagania niezbędne:

 1. a) obywatelstwo polskie,
 2. b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 1. d) nieposzlakowana opinia,
 2. e) wykształcenie minimum średnie.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. a) biegła obsługa komputera w tym administrowanie stronami internetowymi,
 3. b) biegła umiejętność obsługi programów OpenOffice Draw oraz dobra znajomość programów Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom i InDesign,
 4. c) umiejętności związane z tworzeniem grafik komputerowych, jak również z tworzeniem plakatów, folderów i innych materiałów promujących miasto oraz umiejętność redagowania i łamania tekstu oraz przygotowywania gazety lokalnej,
 5. d) znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania i kompetencji administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ochrona praw autorskich,
 6. e) ogólna znajomość polityki regionalnej EU i zasad realizacji programów finansowanych ze środków zewnętrznych,
 7. f) znajomość zagadnień z zakresu: tworzenia projektu, przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu,
 8. g) mile widziana znajomość jęz. angielskiego, języka niemieckiego lub języka francuskiego
 9. h) doświadczenie w pracy związanej ze zdobywaniem i opracowywaniem informacji dot. bieżących wydarzeń;
 10. i) ogólna wiedza o gminie Niemcza, strukturze urzędu, gminnych jednostkach organizacyjnych,
 11. j) prawo jazdy kat. B

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   W zakresie promocji:

 1. a) dbałość o pozytywny wizerunek Gminy,
 2. b) koordynacja spraw związanych z przygotowaniem i wydawaniem pisma lokalnego „Wiadomości Niemczańskie”, w tym przygotowanie materiałów do druku, współdziałanie z wydawnictwem,
 3. c) koordynacja prac w zakresie innych publikacji wydawanych przez Gminę,
 4. d) utrzymywanie kontaktów z massmediami celem zamieszczania publikacji i informacji o działalności Gminy,
 5. e) gromadzenie wycinków prasowych dotyczących Gminy,
 6. f) organizacja oraz udział w imprezach artystycznych, rozrywkowych promujących Gminę w środowisku lokalnym jak i poza Gminą,
 7. g) udział w organizacji konkursów, wystaw, spotkań, konferencji realizowanych przez Gminę,
 8. h) zamawianie wybranych usług i produktów marketingowo-promocyjnych, utrzymywanie kontaktów z dostawcami usług, wyszukiwanie najciekawszych i opłacalnych ofert,
 9. i) prowadzenie strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Niemcza oraz jej aktualizacja, prowadzenie portali społecznościowych,
 10. j) wprowadzanie kanałów komunikacji z mieszkańcami przy wykorzystaniu mediów elektronicznych,
 11. k) udział w kontaktach z miastami partnerskimi Gminy,
 12. l) udział w organizacji spotkań Burmistrza.

 W zakresie planowania i rozwoju:

 1. a) udział w pracach nad przygotowaniem strategii rozwoju Gminy Niemcza oraz innych dokumentów strategicznych,
 2. b) gromadzenie danych o Gminie w tym w szczególności o istniejących na terenie Gminy zasobach gospodarczych, turystycznych, potencjale przedsiębiorczości w tym zasobach krajobrazowych, turystycznych oraz promowanie ich na zewnątrz,
 3. c) rozeznanie potrzeb i możliwości źródeł finansowania z funduszy zewnętrznych dostępnych dla Gminy i jej mieszkańców,
 4. d) udzielanie informacji o programach wsparcia dla przedsiębiorców, rolników i innych grup zawodowych,
 5. e) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy, instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
 6. f) udział w pracach związanych z pozyskiwaniem środków unijnych ze szczególnym uwzględnieniem programowania 2014-2020.

 

4.Dokumenty aplikacyjne:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,
 5. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu na stanowisko Inspektora ds. budownictwa i zamówień publicznych, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2018.1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U.2018.1260),
 10. kandydat, będący osobą niepełnosprawną – przedstawia kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność*.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 • Wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • Czas pracy: podstawowy jednozmianowy,
 • Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony do 6 miesięcy.
 • Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2018.1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U.2018.1260)”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza (I piętro, pokój nr 10) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 21.09.2018r. do godz. 15:00 na adres: Urząd Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko Referent ds. promocji i funduszy europejskich „.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza Niemcza

O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta  i Gminy Niemcza.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy w marcu 2018 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 74 8376 068.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Grzegorz Kosowski

Niemcza, 06.09.2018 rok