Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – Nowa Ruda

Organ Ogłaszający:

Zarząd Powiatu Kłodzkiego

Miejscowość:

Nowa Ruda

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

ul. Okrzei 1

Data Publikacji: 04 Wrzesień, 2018

Ilość wizyt: 65

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO

ogłasza

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Rudzie przy ul. Szpitalnej, ozn. geodezyjnie jako dz. nr 199/8 (AM-17), obręb 3 -Nowa Ruda o powierzchni 0,0633 ha, zabudowanej budynkiem prosektorium o powierzchni użytkowej 112,50 m², wpisanej w księdze wieczystej nr SW2K/00014691/7.  Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda działka zlokalizowana  jest w jednostce przeznaczenia terenu oznaczonej symbolem UE – tereny z przewagą usług chronionych i innych nieuciążliwych usług zarówno niekomercyjnych, jak i komercyjnych, z wyjątkiem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz stacji paliw.  Działka znajduje się w zasięgu strefy „K” ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego.

Nieruchomość obciążona jest umową najmu.

Umowa najmu obowiązuje do dnia zbycia przedmiotowej nieruchomości przez Powiat Kłodzki, jednak nie dłużej niż do dnia 31.10.2019 r.

Nieruchomość nie jest przedmiotem innych niż ww.  obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 93 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 4 650,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych)  na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku –   Getin Noble Bank S.A. nr  50 1560 0013 2005 4225 7000 0005 w terminie do dnia 05.10.2018 r.    W tytule przelewu należy podać: „wadium, II przetarg, Nowa Ruda, ul. Szpitalna” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Przetarg odbędzie się  11.10.2018 r. o godz. 10.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302.

Na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 199/8, będącej przedmiotem tego przetargu, ustanowiona zostanie służebność drogowa na działce nr 199/9, (AM-17), obręb 3-Nowa Ruda. Jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie ww. służebności wynosi 1 600,00 zł + 23% VAT, tj. 1 968,00 zł brutto, które płatne jest wraz z ceną nabycia nieruchomości.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Okrzei 1, pokój nr 217, tel. 74/865-75-76.

 

GN.6840.2.1.2017.GN6