II Przetarg ustny nieograniczony – Biała nr 31

Organ Ogłaszający:

Wójt Gminy Marcinowice

Miejscowość:

Kod pocztowy:

58-124

Ulica:

Tuwima 2

Data Publikacji: 24 Sierpień, 2018

Ilość wizyt: 318

Dokumenty do pobrania:

WÓJT GMINY MARCINOWICE
o g ł a s z a
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice.
Przedmiotem przetargu jest wolny budynek mieszkalno-gospodarczy o powierzchni użytkowej 117 m2 Biała nr 31,oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 262, AM-1, o pow. 0,0723 ha obręb Biała. Księga Wieczysta Nr SW1S/00019959/9.
Nieruchomość jest wolna są od obciążeń i praw osób trzecich.
Przeznaczenie w planie: 10.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, strefa ”OW” obserwacji archeologicznej, strefa „B” ochrony konserwatorskiej, otulina Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Termin przeprowadzania poprzednich przetargów: 27.06.2018 r.

Cena wywoławcza: 37.000,00 zł w tym wartość działki: 28.700,00 zł
Wadium: 5.000,00 zł
Minimalne postąpienie: 370,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 27.09.2018r. o godz. 9,30 w siedzibie Urzędu Gminy Marcinowice, pokój nr 13 parter.
Warunkiem przestąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Marcinowice Nr 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2018r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Marcinowice).
Pełna informacja związana z przetargiem oraz nieruchomością zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marcinowice, ul. Tuwima 2.
Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej www.bip.marcinowice.pl
Szczegółową informację można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Marcinowice, tel. 748585226 wew. 34 lub 748503494.